Privacy reglement in het kort

Wij vinden het als mobiliteitsdienstverlener belangrijk om gebruikers, waarvan wij verplaatsingsgedrag meten en analyseren en aanvullende persoonlijke, administratieve gegevens verkrijgen, zo goed mogelijk te informeren over onze diensten en de gevolgen van deze diensten voor hun privacy. Immers wij bouwen van elke gebruiker een persoonlijk mobiliteitsprofiel op. Hierbij is de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. Daarom hebben wij, in aanvulling op bovengenoemde Wbp, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Hieronder vindt u in het kort dit reglement waar wij ons aan houden om de privacy van onze gebruikers zo goed mogelijk te waarborgen. Indien gebruikers niet wensen in te stemmen met dit privacyreglement, verzoeken wij hen om onze producten en diensten niet te (gaan) gebruiken.

 • Wij vertellen gebruikers altijd vooraf welke informatie wij in onze dienst vastleggen en gebruiken en waarom. Wij vragen vervolgens altijd expliciete toestemming (opt-in) om dit te gaan doen.
 • Alleen die persoonlijke gegevens die direct te maken hebben met het doel van onze dienstverlening worden door ons opgeslagen en gebruikt.
 • Persoonlijke Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Vreemde ogen hebben dan ook geen toegang tot persoonlijke gegevens. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. De gegevens kunnen onder geen beding door controlerende instanties gebruikt worden voor het aantonen van verkeersovertredingen.
 • Gebruikers hebben het recht om alle gegevens, die over hen zijn vastgelegd, in te zien. Indien een gebruiker meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan deze gebruiker ons verzoeken deze te wijzigen.
 • Gegevens van gebruikers kunnen door ons worden gebruikt om onze tools en algoritmes te verbeteren.
 • Indien een gebruiker de Mobidot dienstverlening beŽindigt, dan zullen al zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwijderd.
 • Indien een gebruiker van mening is, dat wij niet op de juiste manier met zijn of haar gegevens omgaat, kan deze gebruiker dit, via onze klachtenregeling, kenbaar maken.


Mobidot Privacy Reglement

Versie 1.0, effectief vanaf 1 mei 2014

Dit privacy beleid beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Mobidot B.V. ("Mobidot", "ons" of "we"/"wij") verzamelt als u gebruik maakt van door Mobidot aangeboden producten en diensten, al dan niet als onderdeel van de producten of diensten van andere partijen zoals door hen aangeboden via een Smartphone App, en u met Mobidot direct of indirect informatie uitwisselt of contact heeft.

Als u niet instemt met de richtlijnen van dit privacy beleid, verzoeken wij u te stoppen met het gebruik van onze producten en diensten waarbij via onze technologie persoonlijke gegevens worden verzameld en/of u persoonlijke gegevens dient te verstrekken. De richtlijnen van dit privacy beleid zijn conform de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en de handreikingen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over u, waarmee u persoonlijk geÔdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, woon- en werkadres en e-mailadres.

Anonieme Informatie is informatie die niet kan worden geassocieerd of gekoppeld aan uw persoon. Met anonieme informatie kunnen Mobidot of haar partners u niet identificeren, hoewel deze informatie uniek kan zijn of kan bestaan uit informatie die u persoonlijk vindt, of dit soort informatie kan bevatten. Voorbeeld is een bepaalde route, die u op een bepaald moment gereden heeft.


Het verzamelen van informatie door Mobidot

De Persoonlijke Gegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij om u a) onze producten en diensten rondom persoonlijke mobiliteit of daaraan verbonden producten of diensten van partners te kunnen leveren, b) om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen, om de eigenschappen, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten te verbeteren, en om u extra informatie en mogelijkheden te bieden.

Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens op vrijwillige basis via uw gebruik van onze producten en diensten. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens vůůrdat u onze Services daadwerkelijk gaat gebruiken. U verklaart, waarborgt en verbindt zich dat de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens in alle opzichten waar, volledig en juist zijn. Wij kunnen passief of actief Anonieme Informatie verzamelen of afleiden en die koppelen aan uw Persoonlijke Gegevens. Hieronder volgen de soorten Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie die wij verzamelen:

 • Als u een account bij ons opent, verzamelen wij hooguit de volgende persoonlijke contactgegevens: gebruikersnaam, geslacht, leeftijd, interesses en e-mailadres;
 • Uw account dient u te beveiligen met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. Deze informatie is strikt persoonlijk en dient nooit te worden gedeeld met derden. Kies uw wachtwoorden altijd wijs;
 • Als u onze Service gebruikt wordt op een geautomatiseerde manier via uw Smartphone, locatie-informatie (informatie over uw geo-locatie en tijdstip) verzameld;
 • Als u om klantenservice voor producten en/of diensten van Mobidot verzoekt, verzamelen wij Persoonlijke Gegevens waarmee wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Het betreft uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de manier waarop u wenst dat wij contact met u opnemen. We verzamelen bovendien waar nodig informatie over uw Smartphone: leverancier, type en gebruikte operating system;
 • Als u ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met uw Persoonlijke Gegevens. Mobidot verzamelt alle informatie die in de feedback zijn vervat en behandelt Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid;
 • Wij kunnen Anonieme Informatie van derden ontvangen (b.v. file-informatie). Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die wij al over u hebben verzameld voor het doel dat in dit privacy beleid is beschreven.

Het verwerken van informatie door Mobidot

De verzamelde Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie wordt door Mobidot verwerkt en gebruikt voor het doel dat in dit privacy beleid is beschreven en altijd op basis van 'opt-in'. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen, combineren en het verwerken van persoonsgegevens vůůrdat u onze Services daadwerkelijk gaat gebruiken.

Als u onze Service gebruikt, wordt uit automatisch verzamelde locatie-informatie een mobiliteitsprofiel opgebouwd, dat bestaat uit een 'logboek' van persoonlijke verplaatsingen ("uw trips"). Hiertoe gebruiken wij de volgende sensorinformatie vanuit de Smartphone:

 • Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen)
 • Accelerometer samples
 • Wi-Fi netwerk ID's

De Service analyseert en verrijkt de trips tot een Mobiliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit de volgende informatie:

 • Begin- en eindtijd van elke trip
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke trip
 • Vaak bezochte plaatsen ("Personal places")
 • Veel gekozen routes ("Frequent trips")
 • Gebruikte vervoerswijze van elke trip
 • Percentage gebruikte vervoerswijze ("Modal split")
 • Weersomstandigheden bij elke trip

Gecombineerd met uw Persoonlijke Gegevens (gebruikersnaam, geslacht, leeftijd en e-mailadres) levert dit een Persoonlijk Mobiliteitsprofiel.

Uw Persoonlijke Gegevens en uw Persoonlijk Mobiliteitsprofiel worden door Mobidot gebruikt om de verplichtingen uit te voeren die voortkomen uit het leveren of ondersteunen van specifieke producten en/of diensten van Mobidot aan u, krachtens de Gebruiksvoorwaarden voor Eindgebruikers of andere voorwaarden die van toepassing zijn. Mobidot zal deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder dit aan u te melden.

Mobidot mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens dit beleid uit te voeren. Deze derden kunnen Mobidot helpen om bijvoorbeeld informatie te verwerken, incentives te bieden of aanvullende diensten te verlenen. Deze derden zijn altijd verplicht uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacy beleid. Mobidot is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens.


Verstrekken en bekendmaken van informatie door Mobidot

Persoonlijke Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hier expliciet toestemming of opdracht voor hebt gegeven. De gegevens kunnen niet door controlerende instanties gebruikt worden voor de beoordeling van uw gedrag in het verkeer.

Mobidot kan alleen uw Persoonlijke Gegevens of (delen uit) uw Persoonlijke Mobiliteitsprofiel aan derden verstrekken als Mobidot in redelijkheid gelooft dat zij vereist is dit te doen om

 • te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak
 • zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen
 • handelingen te kunnen verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen
 • de rechten of het eigendom van Mobidot of andere derden te verdedigen
 • dit privacy beleid uit te voeren

Mobidot kan Anonieme Informatiebestanden uit Persoonlijke Mobiliteitsprofielen creŽren, door de informatie waarmee u kunt worden geÔdentificeerd daaruit weg te laten. Mobidot kan naar eigen inzicht deze Anonieme Informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om Anonieme Informatie aan derden bekend te maken en te distribueren. B.v. voor verkeersmanagement doeleinden.


Beveiliging van de informatie die u deelt met Mobidot

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Persoonlijke Gegevens en het Persoonlijk Mobiliteitsprofiel, die u ons heeft toevertrouwd. Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische en fysieke maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijk Mobiliteitsprofiel te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij kunnen echter niet alle beveiligingsrisico's die verbonden zijn met Persoonlijke Gegevens uitsluiten en Mobidot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die u ons heeft verstrekt of die door ons zijn verzameld of afgeleid.

Uw Persoonlijke Gegevens, het Mobiliteitsprofiel en overige Anonieme Informatie worden door Mobidot opgeslagen en verwerkt in een beveiligd data center in Nederland. Mobidot zal er voor zorg dragen dat zijn beveiligingsbeleid, de uitvoering van zijn beveiligingsbeleid en interne geheimhouding ten minste voldoen aan het criterium van een "passend beveiligingsniveau" als bepaald in artikel 13 van de Wbp.

Wees voorzichtig met het delen van informatie of te laten zien aan derden. Mobidot kan nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten de Mobidot producten en services om.


Toegang tot en wijziging van uw Persoonlijke Gegevens

U hebt altijd zelf zeggenschap over uw Persoonlijke Gegevens. Wij bieden u binnen onze Services keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke Gegevens en Mobiliteitsprofiel. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij u kunnen leveren.

U kunt uw Persoonlijke Gegevens zien en wijzigen door in uw account uw accountinformatie te bewerken. Wij wijzigen uw Persoonlijke Gegevens nooit omdat het onmogelijk is om via onze Services of onze productondersteuning op afstand uw identiteit te verifiŽren.

Via onze Services kunt u veel van uw persoonlijke mobiliteitsprofiel zien en voor een aantal onderdelen wijzigen, corrigeren of herzien. Indien u een compleet overzicht wilt over welke Persoonlijke Gegevens Mobidot van u heeft verzameld kunt u dit te allen tijde verzoeken via support@mobidot.nl . Mobidot zal u hierna deze informatie verschaffen binnen vier weken. Er kunnen kosten aan deze voorziening zijn verbonden.


Verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens

Indien u uw account wilt beŽindigen dient u via support@mobidot.nl aan te geven niet langer van de Mobidot Services gebruik te willen maken. Mobidot zal hierna normaliter binnen 20 werkdagen (een maand) uw account sluiten en al de door Mobidot opgeslagen Persoonlijke Gegevens verwijderen.


Eventuele overname van Mobidot

In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen, behoren de producten en services en alle persoonlijke en anonieme gegevens en informatie die door Mobidot is verzameld tot de overgedragen activa. Door het gebruik van onze producten en services stemt u in met en geeft u toestemming voor deze overdracht of toekenning van uw Persoonlijke Gegevens die door Mobidot zijn verzameld en doet u bovendien afstand van eventuele claims die tegen ons zouden kunnen worden ingesteld met betrekking daartoe.

Als Mobidot of onze activa door een derde worden gekocht of worden overgenomen, dan zal deze derde de rechten en plichten ten aanzien van uw Persoonlijke Gegevens zoals in dit privacy beleid is beschreven overnemen.


Vragen omtrent privacy

Als u vindt dat het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacy beleid, of als u vragen of suggesties betreffende dit privacy beleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mobidot.nl.


Kinderen

Wij verzamelen niet doelbewust Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u gelooft dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op, waarna het betreffende account wordt gesloten en de Persoonlijke Gegevens worden verwijderd.


Wijzigingen in het privacy beleid

Dit privacy beleid wordt incidenteel herzien en bij wezenlijke wijzigingen aan u in digitale vorm ter kennisgeving worden aangeboden. Als u niet instemt met deze wijzigingen op dit privacy beleid, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Mobidot producten en diensten waarbij u persoonlijke gegevens dient te verstrekken en/of via onze technologie persoonlijke gegevens worden verzameld.

Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.