Wie wij zijn

Mobidot is een innovatieve ICT dienstverlener, die zich als 'white label' richt op het ondersteunen van slimme mobiliteitsoplossingen en mobiele diensten voor eindgebruikers en hiervoor vooroplopende tools aanlevert aan haar klanten. Wij zijn specialist in het meten en analyseren van persoonlijk verplaatsingsgedrag via de Smartphone. Meten, weten, terugkoppelen. Mobidot is een Nederlands spin-off bedrijf van technologisch topinstituut Novay en komt mede voort uit Europese R&D projecten rondom Smart Cities. Mobidot bestaat sinds begin 2013.

Wij helpen en ontzorgen overheden, vervoerders, dienstverleners en werkgevers, die actief zijn met mobiliteitsmanagement en verplaatsingsgedrag, om op een flexibele, kosteneffectieve manier gedetailleerd inzicht in het reisgedrag van mensen te krijgen en reisgedrag op een persoonlijke manier te kunnen be´nvloeden. Via onze diensten, gezamenlijke nieuwe diensten of via integratie in bestaande diensten, Apps en infrastructuur van onze klanten.

Wij spelen in op de markttendens naar personalisatie, flexibiliteit, kosteneffectiviteit, doelgroepdenken en big data. Anderzijds spelen wij in op het kunnen verbinden van mobiliteitsmanagement aan thema's als (sociale) veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.

Wij drijven op onze state-of-the-art kennis en kunde en unieke software tools. Wij geloven sterk in de kracht van nieuwe manieren van denken en oplossingen voor voorsprong en succes voor onze klanten. Dat doen wij allereerst door klanten betrouwbaarheid te bieden en met onze dienstverlening te ontzorgen. Maar wij zijn ook experts in vernieuwing. Zoekend naar dat wat mogelijk is helpen wij vanuit ons specialisme onze klanten verder. Dat is vaak maatwerk. Samenwerking en partnerrelaties vinden wij dan ook heel belangrijk.

Effectievere diensten door kennis van gedrag

De Smartphone maakt het mogelijk om op individueel niveau deur-tot-deur verplaatsingsgedrag te meten. En dat op een heel kosten-effectieve manier. Kennis van dit gedrag en patronen in dit gedrag opent vervolgens de deur tot het ontwikkelen en bieden van nieuwe informatiediensten, het kunnen personaliseren van mobiele diensten, toepassingen en Apps en het op maat kunnen be´nvloeden en positief belonen van reizigersgedrag.

Daarmee ondersteunen wij klanten bij het bieden van relevante informatie, unieke functionaliteit en optimale beleving aan hun klanten en gebruikers op basis van kennis van individueel reisgedrag, situatie en context. Dat maakt deze diensten en toepassingen relevant en waardevol.

Onze visie op mobiliteit

Door onze diensten ontstaan nieuwe mogelijkheden om het maatschappelijke en economische probleem van mobiliteit op een meer mens-gecentreerde manier aan te pakken. Wij noemen dat persoonlijke mobiliteit. Door in te spelen op het gedrag van mensen en wat mensen belangrijk vinden kunnen stakeholders zoals bijvoorbeeld overheden, vervoerders, werkgevers of evenementorganisatoren hun vervoers- en verkeersuitdagingen op een alternatieve, vraaggestuurde manier oplossen. Door naar manieren te zoeken om bijvoorbeeld mensen slim uit de spits te laten reizen, alternatieve (duurzame) vervoersmiddelen te laten gebruiken of in algemene zin beter te informeren en bewust te maken van hun reisgedrag, de consequenties en beschikbare alternatieven.

Informatievoorziening van en naar de reiziger speelt daarin een centrale rol. En dat op een persoonlijke manier, zodat optimaal wordt aangesloten bij de rol en situatie van de reiziger als forens, toerist, fietser, student, oudere, evenementbezoeker, verstokte autorijder etc. Wij geloven dat een focus op persoonlijke mobiliteit voordelen op individueel en collectief niveau biedt. Hierdoor dragen onze diensten bij aan duurzamere mobiliteit en een leefbare samenleving.

Hoe wij omgaan met Privacy en Eindgebruikersrechten

Omdat onze diensten draaien om persoonlijke (mobiliteits)gegevens besteden we veel aandacht aan privacybescherming en goed datamanagement. Wij verzamelen en verwerken nooit informatie zonder dat de eindgebruiker daar van afweet en daarmee expliciet heeft ingestemd. Wij handelen altijd conform de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving en de handreikingen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat wij veel samenwerken met partners eisen we ook van onze partners dat zij aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving op dit terrein. Vanwege het belang van privacy hanteren wij een apart privacybeleid.

On top of technology

Smartphone technologie is volop in beweging. Omdat wij voortkomen uit een technologisch topinstituut hebben wij van nature affiniteit met de nieuwste mogelijkheden en en hebben wij veel contacten en samenwerkingsrelaties met (inter)nationale universiteiten en met hogescholen. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook op het gebied van gedragsbe´nvloeding, sociale psychologie, verkeerskunde en game design en ontwikkeling. Hier investeren wij actief in. Ook voeren wij innovatie- en R&D projecten uit met deze partners. Zo blijven wij met onze kennis vooroplopen.

Bekijk bijvoorbeeld het onderzoeksproject EMPOWER binnen het Horizon2020 R&D programma van de Europese Commissie. EMPOWER richt zich op het reduceren van conventioneel aangedreven voertuigen in stadsverkeer. EMPOWER zal een set met nieuwe tools ontwikkelen die hun invloed hebben op mobiliteitskeuzes en het gedrag van bestuurders. Dit gebeurd door het verstrekken van positieve prikkels via ondermeer onze software.

Onze klanten en partners

Wij werken veel samen met klanten en partners. Een overzicht vind je hier

Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.